About Us

ถ้าคุณกำลังกังวลเรื่องการกู้เงินซื้อบ้าน เงินสดใจดี
คือผู้ช่วยด้านการเงินที่พร้อมอยู่เคียงข้างรับฟัง
วิเคราะห์ แนะนำ
และช่วยสร้างทางเลือก
เพื่อให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านในเครือเสนาได้

เงินสดใจดี เราพร้อมจะอยู่เคียงข้าง เพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้การมีบ้านของคุณเป็นจริง
ด้วยทางเลือกครบทุกรูปแบบสถานะทางการเงิน
  ที่คุณเข้าถึงได้

บริษัทเงินสดใจดี ผู้ให้บริการสินเชื่อ Non Bank ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
พร้อมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การเงิน ที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อ

สินเชื่อเช่าซื้อ

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อรถยนต์

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อส่วนบุคคล

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อเช่าซื้อ

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

ปรึกษาเงินสดใจดี

หากคุณต้องการติดต่อ “เงินสดใจดี” สามารถกรอกรายละเอียดการติดต่อได้ที่แบบฟอร์มหรือติดต่อโดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หากคุณต้องการติดต่อ “เงินสดใจดี” สามารถกรอกรายละเอียดการติดต่อได้
ที่แบบฟอร์ม หรือติดต่อโดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

หากคุณต้องการติดต่อ “เงินสดใจดี” สามารถกรอกรายละเอียดการติดต่อได้ที่แบบฟอร์ม หรือติดต่อโดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เรื่องที่น่าสนใจ

SENA แก้โจทย์ดอกเบี้ยแพง – กู้ยาก จับมือธุรกิจน้องใหม่ปลดล็อคทุกข้อจำกัดคนอยากมีบ้าน

SENA แก้โจทย์ดอกเบี้ยแพง – กู้ยาก จับมือธุรกิจน้องใหม่ปลดล็อคทุกข้อจำกัดคนอยากมีบ้าน

SENA ร่วมกับธุรกิจน้องใหม่ในเครือ “เงินสดใจดี” ทางเลือกใหม่แก้โจทย์ใหญ่คนอยากมีบ้าน ชี้ลูกค้าหลังเจอพิษวิกฤตโควิด – เศรษฐกิจชะลอตัว – เงินเฟ้อ -ดอกเบี้ย-ค่าครองชีพพุ่ง ส่อปัญหาคนซื้อบ้านหด

โปรดระวัง ผู้แอบอ้างชื่อบริษัท เงินสดใจดี จำกัด

โปรดระวัง ผู้แอบอ้างชื่อบริษัท เงินสดใจดี จำกัด

โปรดระวัง ผู้แอบอ้างชื่อบริษัท เงินสดใจดี จำกัด ผ่านช่องทาง Social Media หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อหลอกลวงข้อมูลชักชวนให้ลงทุนโอนเงิน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท
 2. เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (มีอายุงานหรืออายุกิจการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
 4. สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 5. กรณีผู้ขอกู้ ไม่เข้าด้วยคุณสมบัติในข้อใด สามารถกู้ร่วมกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุได้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้ และ คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน)

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
 • ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50ทวิ) / ใบ ภงด.90/91/94
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต
บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 • งบการเงินของกิจการ 1 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี)
 • สำเนาใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีบริษัท)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินบิลซื้อขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาใบสรุปค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ การกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม