เงินสด ใจดี

บริษัท เงินสดใจดี จำกัด หรือ เงินสดใจดี
ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อสำหรับ ผู้ที่ต้องการจะกู้ซื้อ
หรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย

เงินสดใจดี เราเข้าใจทุกปัญหาของคนมีเครดิต พร้อมปลดล็อคทุกข้อจำกัด ให้ทุกโอกาสทางการเงินเป็นไปได้
ด้วยความเชี่ยวชาญและใส่ใจ พร้อมส่งเสริมสุขภาพทางการเงินของคุณให้ดีกว่า และบริการด้วยความจริงใจ ให้คุณอุ่นใจทุกครั้งเมื่อเข้ามาปรึกษา
“เงินสดใจดี ให้คุณอุ่นใจในทุกมิติของการเงิน”


บริการของเรา

ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีปัญหาในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับซื้อบ้านหรือคอนโด

ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านหรือคอนโด

บริการ จัดหาและให้เช่าซื้อ โครงการคอนโด สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดเพื่ออยู่อาศัย แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถหรือยังไม่ต้องการยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงิน

เงินสดใจดี Vision

วิสัยทัศน์

THE LENDING HAND WHO UNDERSTANDS
เงินสดใจดี เป็นผู้ช่วยเหลือที่เข้าใจและจริงใจในการดูแล ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการเงินที่ไม่ติดในกรอบ เพื่อยกระดับวินัยด้านการเงินแก่ลูกค้ารวมถึงผู้คนในสังคม

พันธกิจ

 • มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเงินกู้(เพื่อที่อยู่อาศัย)ที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ ทุกระดับอย่างเข้าใจปัญหา และเข้าถึงง่าย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มุ่งศึกษาและส่งเสริมการสร้างและส่งต่อข้อมูล เพื่อสร้างวินัยการใช้เงินและการกู้ยืมที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ ทุกระดับของลูกค้าและผู้คนในสังคม
เงินสดใจดี Mission
เงินสดใจดี Why Us

ทำไมต้อง “เงินสดใจดี”

ให้กู้เต็ม 100

ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า

สินเชื่อ

สินเชื่อเช่าซื้อ

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อรถยนต์

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อส่วนบุคคล

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

สินเชื่อเช่าซื้อ

ซ์้อเหมือนเช่า ไม่ต้องห่วงเครดิต
ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท
 2. เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (มีอายุงานหรืออายุกิจการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
 4. สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 5. กรณีผู้ขอกู้ ไม่เข้าด้วยคุณสมบัติในข้อใด สามารถกู้ร่วมกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุได้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้ และ คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน)

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
 • ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50ทวิ) / ใบ ภงด.90/91/94
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต
บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 • งบการเงินของกิจการ 1 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี)
 • สำเนาใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีบริษัท)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินบิลซื้อขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาใบสรุปค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ การกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม

ส่งข้อความถึงเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการได้
โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ
แจ้งปัญหาการใช้บริการได้ โดยกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มด้านล่าง

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  “Power Cash พร้อมจะทำให้คุณมีบ้านและคอนโดได้ง่ายยิ่งขึ้น”