รายละเอียด
การสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท
 2. เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (มีอายุงานหรืออายุกิจการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
 4. สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 5. กรณีผู้ขอกู้ ไม่เข้าด้วยคุณสมบัติในข้อใด สามารถกู้ร่วมกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุได้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้ และ คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน)

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
 • ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50ทวิ) / ใบ ภงด.90/91/94
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต
บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 • งบการเงินของกิจการ 1 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี)
 • สำเนาใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีบริษัท)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินบิลซื้อขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาใบสรุปค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ การกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม